Bio Energy netherlands

Bio Energy Netherlands richt zich op het omzetten van duurzame biomassa in biogas (syngas). Syngas wordt gebruikt om groene waterstof en groene CO2 te produceren. Dit zijn basischemicaliën voor de groene chemie en biobrandstoffen.


Missie

Bio Energy Netherlands produceert groene moleculen, zoals groene waterstof en groene koolstofidioxide, te gebruiken als grondstof in de chemie en voor transportbrandstoffen. Dat willen wij doen door optimaal gebruik te maken van lokale duurzame biomassa uit reststromen.

Visie

De grote uitdaging binnen de energietransitie is het vinden van duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen en grondstoffen. Bij Bio Energy Netherlands is het doel om op duurzame wijze groene moleculen te produceren, die fossiele brandstoffen kunnen vervangen voor de chemie, de industrie en het transport.

Strategie

Door middel van modulair opgebouwde installaties vergast Bio Energy Netherlands duurzame biomassa tot syngas, dat gebruikt wordt voor de productie van groene  waterstof en groene CO2 als grondstof voor de chemie. Door de modulaire opbouw kan Bio Energy Netherlands flexibel inspelen op de grootte van de lokale vraag naar een van de eindproducten:

  • Groene Waterstof
  • Groene CO2
  • Groen Methaan (CH4)

Wij werken samen met overheden en industriële klanten, waarbij wij het hele project realiseren van planning, financiering, bouw en operatie.

Achtergrond

De initiatiefnemers geloven dat duurzaamheid iets is wat je doet. Duurzaamheid zou de norm moeten zijn en de basis voor een gezonde – winstgevende – onderneming. Daarom investeren zij met een team van gelijkgestemde partners in verschillende initiatieven die de energietransitie moeten versnellen. Met de Europese licentie van Amerikaanse vergassingstechnologie investeren zij in Nederland, waarbij zij hun partners ontzorgen in de planning, financiering, bouw en operatie van de installatie.

“Wij ondersteunen onze partners bij het decarboniseren van hun productie- en/of andere processen. Onze producten zijn inzetbaar in een groot en divers aantal sectoren, varierend van energieleveranciers en de scheepvaart, tot brouwerijen en de tuinbouwsector. Wij helpen met de installaties, zodat zij zich kunnen concentreren op hun core business, zoals wij dat doen op onze.”

Bio Energy Netherlands

Circulariteit

Bio Energy Netherlands draagt bij aan de energietransitie door een alternatief voor energie en moleculen uit fossiele brandstoffen te leveren. Daarnaast wil Bio Energy Netherlands ook een andere transitie ondersteunen, naar een circulaire economie. In een circulaire economie worden grondstoffen en producten hergebruikt, in tegenstelling tot een economie waarin stelselmatig afvalstromen ontstaan, waardoor er steeds nieuwe grondstoffen nodig zijn.

Om de hoeveelheid biomassa-afval tot een minimum te beperken is, naast hergebruik, van belang dat alle biomassa optimaal wordt benut. Dit kan door middel van cascadering: een trapsgewijs proces waarin bij iedere stap steeds de toepassing wordt gekozen met de meeste toegevoegde waarde. De installaties van Bio Energy Netherlands maken daarom geen gebruik van biomassa die uitsluitend voor het opwekken van energie of de productie van moleculen is geproduceerd. Het betreft altijd restproducten van biomassa die niet meer geschikt zijn voor andere toepassingen. Voor de houtvergassingsinstallaties maakt Bio Energy Netherlands gebruik van niet-recyclebaar hout, dat overblijft uit de bosbouw en de sloop. Het restproduct van de vergassing, biochar, kan terug in de natuur gebracht worden als voeding voor de natuur. Biochar is een bodemverrijker die CO₂ opneemt.

Door het hout te vergassen in plaats van te verbranden wordt niet alleen veel schadelijke uitstoot voorkomen (er wordt o.a. veel minder stikstof en fijnstof uitgestoten), maar kunnen er bovendien grondstoffen uit de biomassa gehaald worden. Biomassa kan namelijk niet alleen in de energiesector het gebruik van fossiele brandstoffen vervangen, ook in andere industrieën en sectoren kan biomassa als vervangende grondstof worden ingezet. Veel moleculen die gebruikt worden in de chemie kunnen bijvoorbeeld uit biomassa worden gehaald. Om die reden streeft Bio Energy Netherlands ernaar om groene waterstof en groene CO uit de biomassa te winnen. Op deze wijze zijn voor het verkrijgen van deze grondstoffen geen fossiele brandstoffen meer benodigd. Daarmee draagt Bio Energy Netherlands niet alleen bij aan de transitie naar duurzame energie en een circulaire economie, maar ook aan de overgang naar een biobased economie.

Duurzaamheid

De vergassingsinstallaties van Bio Energy Netherlands maken gebruik van biomassa, voornamelijk in de vorm van resthout. De term biomassa omvat (in deze context) al het organische en biologisch afbreekbare materiaal dat als grondstof of brandstof kan worden gebruikt. Het gebruik van biomassa is duurzaam wanneer dit op de juiste manier wordt gedaan. Zo wordt er in de vergassingsinstallaties van Bio Energy Netherlands uitsluitend gebruik gemaakt van reststromen, zodat de biomassa nooit is gewonnen met als doel om energie op te wekken of om moleculen te produceren.

Wanneer onbewerkt resthout dat op geen andere manier meer kan worden gebruikt blijft liggen, komen er tijdens de ontbinding schadelijke stoffen vrij. Het betreft hier onder andere methaan, een zeer potent broeikasgas. Vaak wordt dit materiaal verbrand, waarbij het hout de opgenomen CO2 weer aan de atmosfeer afgeeft. Tijdens het vergassen van het hout is de uitstoot van schadelijke stoffen minimaal. Vergassing in plaats van verbranding zorgt ervoor dat de CO₂-uitstoot van de installaties van Bio Energy Netherlands per saldo zelfs negatief is: er zou meer CO₂-uitstoot plaatsvinden wanneer het hout niet wordt vergast.

Om het proces zo duurzaam mogelijk te maken is het van belang om verder te kijken dan de vergassingsinstallaties zelf. Ook bij het verzamelen en aanvoeren van de biomassa wordt namelijk energie gebruikt. Om die reden gebruiken de installaties van Bio Energy Netherlands uitsluitend biomassa uit de regio, zodat het benodigde transport tot een minimum wordt beperkt.

Techniek

De eerste houtvergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands staat in de haven van Amsterdam. Deze commerciële houtvergasser is de eerste van zijn soort in Nederland. Er is bewust gekozen voor vergassing in plaats van verbranding, omdat hierbij 60-70% minder stikstof en fijnstof wordt uitgestoten. Bovendien heeft vergassing een energie-efficiëntie van 82%, veel hoger dan verbranding. Uit het syngas dat wordt geproduceerd met de biomassa wordt groene waterstof en groene CO₂ gewonnen.

De houtvergassingsinstallatie beschikt in eerste instantie over twee vergassingsreactoren met ieder een maximaal vermogen van 6MW. Dit kan later worden uitgebreid. Er is daarbij gekozen voor ‘Stratified Fixed Bed Downdraft Gasifiers’, ontwikkeld door het Amerikaanse Net Zero Hydrogen (voorheen ZeroPoint Clean Tech.) De gepatenteerde vergassingstechniek van Net Zero Hydrogen maakt het mogelijk om syngas met een extreem laag teergehalte op commerciële schaal te produceren. Een inherent voordeel van vastbed-vergassingsreactoren is dat er nauwelijks teer in het gas terecht komt, wat bij veel andere soorten vergassingsreactoren wel het geval is. Dit verhoogt de efficiëntie, want teer is lastig en kostbaar om achteraf uit het syngas te verwijderen. Tot nu toe was het productievermogen van dit type vergassingsreactoren echter beperkt, wegens schaallimieten. Het is Net Zero Hydrogen gelukt om de grootte van de reactor en daarmee het productievermogen aanzienlijk te verhogen, zodat dit type vergassingsreactor geschikt is voor het op commerciële schaal vergassen van biomassa.

Het hout dat wordt vergast wordt aangeleverd vanuit de regio, het betreft uitsluitend niet-recyclebaar hout, dat geen andere mogelijke bestemming heeft (onder meer snoeihout). Voordat het hout de reactor ingaat wordt het hout eerst gedroogd en versnipperd. Vervolgens worden de houtsnippers aan de bovenkant in de reactor gestopt, waarin de biomassa onder zuurstofarme omstandigheden wordt verhit. Het gas dat hierbij ontstaat heet ‘syngas’ (synthesegas), wat voornamelijk uit koolstofmonoxide en waterstof bestaat. Het syngas verlaat de vergassingsreactor aan de onderkant, waarbij de overige resten achterblijven. Deze resten in de vorm van ‘actieve kool’ (biochar) kunnen onder meer als als bodemverbeteraar worden ingezet. Voordat het syngas wordt gebruikt wordt het eerst gereinigd met een waterscrubber en een doekenfilter, die de meeste residuen en fijnstof eruit filteren.

Het syngas heeft veel verschillende toepassingen. Zo wint Bio Energy Netherlands groene waterstof en groene CO₂ uit het syngas met behulp van de Water-Gas-Shift reactie, moleculen die gebruikt kunnen worden voor onder meer transportbrandstoffen en in de chemie. Tijdens dit proces wordt het syngas ook ontzwaveld.

De innovatieve techniek van Net Zero Hydrogen is door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het belangrijkste onderzoeksinstituut op het gebied van energie in Nederland, beoordeeld en wordt als technologisch bewezen beschouwd. Eerder werd de techniek in verschillende demonstratieprojecten getest en geoptimaliseerd. Door Bio Energy Netherlands wordt de techniek voor het eerst op commerciële schaal ingezet.

 

Bio Energy Netherlands ontwikkelt een tweede project in het noorden van Nederland (Bio Fuel Groningen, gevestigd in Delfzijl, productiestart gepland voor 2024) dat de H2 en CO2 in het op vergelijkbare wijze geproduceerde syngas zal combineren tot methaan (CH4), voor toepassing als biogas van netkwaliteit (Bio-SNG). Voor de omzetting van het syngas in Bio-SNG wordt gebruik gemaakt van beproefde methaneringstechnologie van MAN Energy Systems. Audi gebruikt dezelfde technologie in Duitsland voor de productie van synthetisch aardgas (SNG), maar met een andere grondstof. De unieke integratie van beide technologieën is ontworpen door professor Harald Klein aan de Technische Universiteit van München. Dit is een project op grotere schaal dan Amsterdam.

 

Maatschappij

De energietransitie is ingezet voor een betere toekomst. Een dergelijke grote omslag brengt echter ook uitdagingen met zich mee.

De haven van Amsterdam is een belangrijke overslaghaven van steenkool. Wanneer als gevolg van de energietransitie de vraag naar steenkool daalt, hebben delen van de haven daar een nieuwe invulling nodig. De eerste vergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands kan hierbij uitkomst bieden. Omdat de installatie moleculen levert voor onder meer de chemie, wordt het voor meer bedrijven aantrekkelijk om zich te vestigen in het chemisch cluster in de haven.

Intussen wordt de gaswinning in Groningen geleidelijk stopgezet. Het opwekken van warmte beslaat het merendeel van de energievraag in Nederland. Daarbij geldt aardgas als de belangrijkste brandstof. De installaties van Bio Energy Netherlands kunnen duurzaam biogas leveren aan bestaande aardgasnetten, waarmee de vermindering in de toevoer van Gronings gas deels kan worden opgevangen.

Media

Bio Energy Netherlands Amsterdam sinds 10 januari 2022 operationeel

De fabriek van Bio Energy Netherlands in de haven van Amsterdam is sinds 10 januari 2022 operationeel en produceert 24/7 duurzaam syngas met volledige bemanning.

Wereldwijde waterstofprimeur in Amsterdam

16 november 2023

De vergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands in de haven van Amsterdam heeft waterstof kunnen separeren uit syngas en heeft daarmee pure waterstof geproduceerd uit biowaste. Het is wereldwijd voor het eerst dat uit deze vorm van ‘biowaste’ pure waterstof (99,999%) gewonnen wordt. De installatie leverde al sinds begin 2022 groene stroom en warmte aan een lokaal warmtenet.

Door de hoge puurheid van de waterstof kan deze worden ingezet als duurzame brandstof in auto’s en bussen, of als grondstof voor chemische processen. Na opschaling kan de productie worden opgevoerd tot ruim 4,500,000 kilo per jaar, genoeg om 100 auto’s per uur te voorzien.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het AKEF (Amsterdams Klimaat & Energiefonds).

Voor meer informatie, lees het volledige persbericht.

contact

Bio Energy Netherlands BV
Aziëhavenweg 10
1046 BK Amsterdam
The Netherlands
info@bioenergynetherlands.nl
+31(0)20 244 31 61