Bio Energy netherlands

Bio Energy Netherlands gaat duurzame biomassa omzetten in bio (syn)gas. In eerste instantie zal hier groene warmte en groene elektriciteit van gemaakt worden. In een tweede instantie zullen ook waterstof en CO2 geproduceerd worden. Dit zijn basischemicaliën voor de groene chemie en biobrandstoffen.


Missie

Bio Energy Netherlands wil schone energie maken uit duurzame bronnen en via het produceren van groene stroom en warmte de stap zetten naar het produceren van groene moleculen als grondstof voor de chemie. Dat willen wij doen door optimaal gebruik te maken van lokale duurzame biomassa uit reststromen.

Visie

De grote uitdaging binnen de energietransitie is het vinden van duurzame alternatieven voor fossiele energiebronnen. Het gaat daarbij om alternatieven voor groene warmte en voor groene stroom. Voor Bio Energy Netherlands is dat pas de eerste stap. Uiteindelijk gaat het ook naar het vinden van groene moleculen als grondstof voor de chemie. Duurzame biomassa is een duurzame bron van energie die fossiele bronnen kan vervangen.

Strategie

Doormiddel van modulair opgebouwde installaties vergast Bio Energy Netherlands biomassa tot groene warmte en groene elektriciteit. In tweede instantie produceert Bio Energy Netherlands biogas, waterstof en CO2 als grondstof voor de chemie. Door de modulaire opbouw kan Bio Energy Netherlands flexibel inspelen op grootte van de lokale vraag naar een van de eindproducten.

• Groene warmte voor stadsverwarming en/of industriële toepassingen.
• Groene elektriciteit
• Groene Waterstof
• Groene CO2

Wij werken samen met overheden en industriële klanten, waarbij wij het hele project realiseren van planning, financiering, bouw en operatie.

Achtergrond

De initiatiefnemers geloven dat duurzaamheid iets is wat je doet. Duurzaamheid zou de norm moeten zijn en de basis voor een gezonder – winstgevende – onderneming. Daarom investeren zij met een team van gelijkgestemde partners in verschillende initiatieven die de energietransitie moeten versnellen. Met de Europese licentie van Amerikaanse vergassingstechnologie investeren zij in Nederland, waarbij zij hun partners ontzorgen in de planning, financiering, bouw en operatie van de installatie.

“Wij weten dat onze partners niet zelf stoom of stroom willen produceren, maar het vaak wel nodig hebben in hun productieproces. Daarom helpen wij met de installaties, zodat zij zich kunnen concentreren op hun core business, zoals wij dat doen op onze.”

Bio Energy Netherlands

Circulariteit

Bio Energy Netherlands draagt bij aan de energietransitie door een alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen te leveren. Daarnaast wil Bio Energy Netherlands ook een andere transitie ondersteunen, naar een circulaire economie. In een circulaire economie worden grondstoffen en producten hergebruikt, in tegenstelling tot een economie waarin stelselmatig afvalstromen ontstaan, waardoor er steeds nieuwe grondstoffen nodig zijn.

Om de hoeveelheid biomassa-afval tot een minimum te beperken is, naast hergebruik, van belang dat alle biomassa optimaal wordt benut. Dit kan door middel van cascadering: een trapsgewijs proces waarin bij iedere stap steeds de toepassing wordt gekozen met de meeste toegevoegde waarde. De installaties van Bio Energy Netherlands maken daarom geen gebruik van biomassa die uitsluitend voor het opwekken van energie is geproduceerd. Het betreft altijd restproducten van biomassa die niet meer geschikt zijn voor andere toepassingen. Voor de houtvergassingsinstallaties maakt Bio Energy Netherlands gebruik van niet-recyclebaar hout, dat overblijft uit de bosbouw en de sloop. Het restproduct van de vergassing, biochar, kan terug in de natuur gebracht worden als voeding voor de natuur. Biochar is een bodemverrijker die CO₂ opneemt.

Door het hout te vergassen in plaats van te verbranden wordt niet alleen veel schadelijke uitstoot voorkomen (er wordt o.a. veel minder stikstof en fijnstof uitgestoten), maar kunnen er nog meer grondstoffen uit de biomassa gehaald worden. Biomassa kan namelijk niet alleen in de energiesector het gebruik van fossiele brandstoffen vervangen, ook in andere industrieën en sectoren kan biomassa als vervangende grondstof worden ingezet. Veel moleculen die gebruikt worden in de chemie kunnen bijvoorbeeld ook uit biomassa worden gehaald. Om die reden streeft Bio Energy Netherlands ernaar om niet alleen warmte en elektriciteit te leveren, maar ook om waterstof en CO uit de biomassa te winnen. Op deze wijze zijn voor het verkrijgen van deze grondstoffen geen fossiele brandstoffen meer benodigd. Daarmee draagt Bio Energy Netherlands niet alleen bij aan de transitie naar duurzame energie en een circulaire economie, maar ook aan de overgang naar een biobased economie.

Duurzaamheid

De vergassingsinstallaties van Bio Energy Netherlands maken gebruik van biomassa, voornamelijk in de vorm van resthout. De term biomassa omvat (in deze context) al het organische en biologisch afbreekbare materiaal dat als grondstof of brandstof kan worden gebruikt. Het gebruik van biomassa is duurzaam wanneer dit op de juiste manier wordt gedaan. Zo wordt er in de vergassingsinstallaties van Bio Energy Netherlands uitsluitend gebruik gemaakt van reststromen, zodat de biomassa nooit is gewonnen met als doel om energie op te wekken.

Wanneer onbewerkt resthout dat op geen andere manier meer kan worden gebruikt blijft liggen, komen er tijdens de ontbinding schadelijke stoffen vrij. Het betreft hier onder andere methaan, een zeer potent broeikasgas. Vaak wordt dit materiaal verbrand, waarbij het hout de opgenomen CO2 weer aan de atmosfeer afgeeft. Tijdens het vergassen van het hout is de uitstoot van schadelijke stoffen minimaal. Vergassing in plaats van verbranding zorgt ervoor dat de CO₂-uitstoot van de installaties van Bio Energy Netherlands per saldo zelfs negatief is: er zou meer CO₂-uitstoot plaatsvinden wanneer het hout niet wordt vergast.

Het gas dat door Bio Energy Netherlands wordt geproduceerd kan gebruikt worden om warmte en elektriciteit op te wekken. Ook hier wordt de uitstoot van broeikasgassen voorkomen, door warmte en elektriciteit uit fossiele brandstoffen te vervangen. Omdat windmolens en zonnepanelen vooral worden ingezet om elektriciteit op te wekken, kan de vergaste biomassa van Bio Energy Netherlands met name op het gebied van warmte voor veel verduurzaming zorgen. In het totaal aan energieverbruik in Nederland heeft warmte het grootste aandeel. Nu wordt voor die warmte meestal aardgas gebruikt. Met het verduurzamen van de warmteproductie in Nederland valt veel winst te behalen bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Om het proces zo duurzaam mogelijk te maken is het van belang om verder te kijken dan de vergassingsinstallaties zelf. Ook bij het verzamelen en aanvoeren van de biomassa wordt namelijk energie gebruikt. Om die reden gebruiken de installaties van Bio Energy Netherlands uitsluitend biomassa uit de regio, zodat het benodigde transport tot een minimum wordt beperkt.

Techniek

De eerste houtvergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands staat in de haven van Amsterdam en wordt eind 2018 in gebruik genomen. Deze commerciële houtvergasser is de eerste van zijn soort in Nederland en maakt gebruik van de techniek van het Amerikaanse Zero-Point Clean Tech. Er is bewust gekozen voor vergassing in plaats van verbranding, omdat hierbij 60-70% minder stikstof en fijnstof wordt uitgestoten. Het gas dat wordt geproduceerd met de biomassa wordt gebruikt om warmte en elektriciteit op te wekken. In eerste instantie heeft de houtvergassingsinstallatie een vermogen van 10MW, waarvan 80% wordt ingezet voor warmte en 20% voor elektriciteit. Voor de toekomst zijn er plannen om dit vermogen verder uit te breiden en om waterstof en CO₂ uit het gas te winnen.
De houtvergassingsinstallatie beschikt in eerste instantie over twee vergassingsreactoren. Er is daarbij gekozen voor Fixed Bed Down Draft Gasifiers. Het voordeel van dit type vergassingsreactoren is dat er nauwelijks teer in het gas terecht komt, wat bij veel andere soorten vergassingsreactoren wel het geval is. Het hout dat wordt vergast wordt aangeleverd vanuit de regio, het betreft uitsluitend niet-recyclebaar hout, dat geen andere bestemming heeft (onder meer snoeihout). Voordat het hout de reactor ingaat wordt het hout eerst gedroogd en versnipperd. Vervolgens worden de houtsnippers aan de bovenkant in de reactor gestopt, waarin de biomassa onder zuurstofarme omstandigheden wordt verhit. Het gas dat hierbij ontstaat heet ‘syngas’ (synthesegas), wat voornamelijk uit koolstofmonoxide en waterstof bestaat. Het syngas verlaat de vergassingsreactor aan de onderkant, waarbij de overige resten achterblijven. Deze resten in de vorm van ‘actieve kool’ kunnen onder meer als biochar worden ingezet als bodemverbeteraar. Voordat het syngas wordt gebruikt wordt het eerst gereinigd met een waterscrubber en een doekenfilter, die de meeste residuen en fijnstof eruit filteren.
Het syngas heeft veel verschillende toepassingen. Bij de houtvergassingscentrale wordt in eerste instantie elektriciteit en warmte geproduceerd. Elektriciteit wordt gegenereerd door middel van een Jenbacher gasmotor die het syngas als brandstof kan gebruiken. De warmte die vrijkomt bij het vergassingsproces en het opwekken van de elektriciteit wordt geleverd aan het nabijgelegen Afval Energiebedrijf van de gemeente Amsterdam, dat is aangesloten op het Amsterdamse warmtenet. Vanaf 2019 zal de houtvergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands ook waterstof en CO₂ uit het syngas winnen, dat gebruikt kan worden voor onder meer transportbrandstoffen en in de chemie. Tijdens dit proces zal het syngas ook ontzwaveld worden.

Maatschappij

De energietransitie is ingezet voor een betere toekomst. Een dergelijke grote omslag brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Bio Energy Netherlands gaat deze uitdagingen op meerdere vlakken aan. Zo is het opwekken van elektriciteit door middel van wind en zon weersafhankelijk. Voor situaties waarin het niet waait en het donker is moet er reservecapaciteit beschikbaar zijn. De biomassavergassingsinstallaties van Bio Energy Netherlands kunnen deze niet-weersafhankelijke stroom op een duurzame wijze leveren wanneer dat nodig is.

Daarnaast geldt de haven van Amsterdam als een belangrijke overslaghaven van steenkool. Wanneer als gevolg van de energietransitie de vraag naar steenkool daalt, hebben delen van de haven daar een nieuwe invulling nodig. De eerste vergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands kan hierbij uitkomst bieden. Wanneer de installatie vanaf 2019 ook moleculen gaat leveren voor onder meer de chemie, wordt het voor meer bedrijven aantrekkelijk om zich te vestigen in het chemisch cluster in de haven.

Intussen wordt de gaswinning in Groningen geleidelijk stopgezet. Het opwekken van warmte beslaat het merendeel van de energievraag in Nederland. Daarbij geldt aardgas als de belangrijkste brandstof. De installaties van Bio Energy Netherlands kunnen duurzame warmte leveren aan warmtenetten, waarmee de vermindering in de toevoer van Gronings gas deels kan worden opgevangen.

contact

Bio Energy Netherlands BV
Aziëhavenweg 10
1046 BK Amsterdam
The Netherlands
info@bioenergynetherlands.nl
+31(0)20 244 31 61